FAQ's

Pwy yw cwmni Arlwyo a Glanhau Newydd?

Mae cwmni Arlwyo a Glanhau Newydd yn Gwmni Masnachu Awdurdod Lleol newydd sbon a grëwyd i gyflwyno gwasanaethau arlwyo a glanhau o safon uchel, sy’n ariannol hyfyw, yn gynaliadwy ac yn canolbwyntio ar y cwsmer. Mae’r gwasanaeth Arlwyo a Glanhau yn cael ei gymryd o reolaeth uniongyrchol y Cyngor Sir er mwyn ymateb yn well i ofynion y farchnad a thrwy newid y ffordd rydym yn gwneud pethau gellir cynnal a gwella gwasanaethau dewisol gwerthfawr.

Ni all Cyngor Sir Y Fflint fforddio parhau i gyflwyno’r gwasanaethau fel y gwnânt ar hyn o bryd. Mae’r opsiwn hwn wedi ei asesu a dyma’r ffordd orau ymlaen i amddiffyn swyddi. Bydd y cwmni newydd yn rhydd i ddenu gwaith newydd o du allan i’r Cyngor, nad yw’n gallu gwneud ar hyn o bryd.

Trwy anfon glanhau masnachol at ddarparwr allanol fe all gael y manteision canlynol ar gyfer eich sefydliad:-

  • Gallwch ganolbwyntio ar eich busnes craidd gyda’r cyfrifoldeb dros ddiogelwch a hylendid eich eiddo yn cael ei reoli gan gontractwr.
  • Llai o amser a chost ar recriwtio a gweithgareddau Adnoddau Dynol eraill.
  • Gwerth am arian o ganlyniad i gysylltiadau hirsefydlog y contractwr gyda chyflenwyr a grym gwario o ddefnyddiau traul a deunyddiau glanhau.

Mae Newydd yn wasanaeth hirsefydlog fydd yn cynnal ei enw da rhagorol a phob amser yn rhoi’r cwsmer yn gyntaf. Gyda lansiad cyffrous y Cwmni Masnachu Awdurdod Lleol rydym yn gallu darparu mwy o wasanaethau i fwy o gwsmeriaid heb anghofio ein cwsmeriaid ffyddlon presennol. Rydym yn ymdrechu i fod y gorau yn yr ardal leol ar gyfer gwasanaethau glanhau ac arlwyo ac yn darparu boddhad cwsmeriaid 100%.

Mae’r gwasanaethau glanhau yn amrywio o adeiladau mawr i ganolfannau cymunedol llai. Mae ein gwasanaethau glanhau yn ehangu a byddwn yn cynnig ystod helaeth o wasanaethau i gwrdd â holl ofynion ein cwsmeriaid yn fuan. I drafod eich gofynion unigol cysylltwch ag un o’n cynghorwyr ar 01352 704119.

Mae Newydd yn darparu ystod o wasanaethau arlwyo o arlwyo ar gyfer Ysgolion, arlwyo ar gyfer ffreuturau, arlwyo ar gyfer digwyddiadau yn ogystal â gwasanaethau eraill. Os oes gennych anghenion penodol gallwn gynorthwyo ac addasu ar gyfer eich anghenion felly cysylltwch â ni ar 01352 704119 am bris heb unrhyw rwymedigaeth.

Mae’r gwasanaethau mae Newydd yn eu cynnig yn rhai wedi’u teilwra ac rydym yn anelu i gwrdd â'ch gofynion gyda’r pris a’r safon gorau, felly am bris a thrafodaeth unigol, cysylltwch â ni ar 01352 704119.

Cysylltwch â ni ar 01352 704119 neu anfonwch e-bost at contact@newydd.wales

Mae TAW yn daladwy ar brydau Oedolion fel sy’n digwydd yn awr.