Brydau Ysgol

Canteen2014-25

Brydau Ysgol

A Wyddech Chi?

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fwydydd a gaiff eu paratoi yn ôl Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Safonau a Gofynion Maeth)(Cymru)2013. Blas am Oes Llywodraeth Cymru. Ein nod yw gwneud yn siŵr bod ein holl fwydlenni’n cynnig bwydydd cytbwys a maethlon, fel rhan bwysig a hanfodol o fywyd ysgol.Mae bwyta prydau iach a chytbwys o ran maeth yn hybu twf a datblygiad pobl ifanc, yn eu helpu i ganolbwyntio, ac yn gwella’u perfformiad a’r modd y maent yn cyfrannu drwy gydol y diwrnod yr ysgol.

Mae NEWydd wedi ymrwymo i fwyta’n iach ac mae’n gweithio’n galed gydag ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion. Rydym yn dal i ddarparu’r bwyd gorau posibl ac rydym ag eisiau helpu pobl ifanc yn Sir y Fflint i ganfod a mwynhau bwydydd newydd a chyffrous a fydd yn eu hannog i fyw bywyd iach a gweithgar. Bydd plant yn bwyta tua traean eu bwyd yn ystod y diwrnod ysgol. Yn ôl astudiaeth ddiweddar, mae cinio ysgol yn cynnwys mwy o lysiau, bwyd startshlyd a phrotein na phecyn bwyd arferol. Dangosodd yr un astudiaeth hefyd fod pecynnau bwyd yn llawer mwy tebygol o gynnwys pethau melys a chreision, nad ydynt ar y fwydlen yn ysgolion Sir y Fflint!

Mae bwyta prydau iach a chytbwys yn hollbwysig i iechyd, twf a datblygiad plant. Mae maeth da hefyd yn hybu lefelau canolbwyntio, sy'n berffaith i helpu i wella eu perfformiad yn yr ysgol. Gall cael cinio ysgol helpu plant i ddatblygu sgiliau cymdeithasol pwysig hefyd wrth iddynt eistedd, bwyta gyda'i gilydd a rhoi cynnig ar fathau newydd o fwyd.

Cynllun Ysgolion Iach

Prydau Ysgolion Cynradd             Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion Uwchradd            

Yn gwneud amser cinio ysgol yn hwyliog ac addysgol

I annog bwyta’n iach a gwneud amser bwyd yn hwyl i’n cwsmeriaid iau, mae gennym galendr o ddigwyddiadau thema y bydd eich plentyn yn eu mwynhau. Mae hyrwyddiadau wedi’u cysylltu â phynciau’n seiliedig ar y cwricwlwm yn ogystal â digwyddiadau yn y cyfryngau.

Rydym yn anelu at addysgu plant a’u hannog i roi cynnig ar fwydydd newydd yn llawer o’n digwyddiadau thema. Cadwch olwg am yr hyrwyddiad nesaf yn eich ysgol.

I gael gwybodaeth am Thema Dydd Iau yn ysgol gynradd eich plentyn, cysylltwch â chogyddes yr ysgol a fydd yn falch o’ch helpu!

Ymwrthodiad

Bydd hyrwyddiadau’n cael eu cynnal fel y gwêl pob ysgol unigol yn ddoeth. Gall y dyddiadau fod yn wahanol mewn rhai ysgolion. Gall bwydlenni ac eitemau bwydlenni gael eu newid. Mae pob ysgol yn cadw’r hawl i dynnu hyrwyddiad yn ôl ar unrhyw adeg neu gynnig gwobrau eraill os bydd angen. Gall hyrwyddiadau ychwanegol nad ydynt wedi’u hysbysebu ar y safle gael eu cynnal mewn ysgolion.

A yw eich plentyn yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim?

Os ydych yn cael rhai budd-daliadau, gallai fod modd i chi hawlio prydau ysgol am ddim.
I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01352 704848, neu llenwch y ffurflen ar-lein.
Fel arall, bydd ffurflenni a gwybodaeth ar gael yn ysgol eich plentyn.